Nosacīta iespēja, Piespriestais sods ir izpildāms

nosacīta iespēja krāšņas iespējas

Ņemot vērā notiesātā personību un uzvedību soda izciešanas laikā, nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja: 1 notiesātais ir sasniedzis noteiktu resocializācijas pasākumu kopums, kas veicina spēju iekļauties sabiedrības noteiktajās normās rezultātu; 2 notiesātais atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis noziedzīgā nodarījumā radīto kaitējumu; 3 notiesātajam pēc atbrīvošanas ir iespējas tiesiskā ceļā iegūt eksistences līdzekļus; 4 ir pagājis likumā noteiktais laiks pēc soda piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu un nav spēkā esošu sodu par izdarītiem administratīvajiem pārkāpumiem; 5 notiesātais risina un ir gatavs turpmāk risināt savas psiholoģiskās problēmas, kas izraisīja nosacīta iespēja varētu izraisīt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 6 notiesātais piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu nosacīta iespēja, ja noziedzīgo nodarījumu izdarījis šādu vielu atkarības dēļ.

Nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, notiesātajam ar viņa piekrišanu var piemērot elektronisko uzraudzību, ja tādas uzraudzības īstenošana ir iespējama viņa dzīvesvietā un piemērošana veicinās notiesātā iekļaušanos sabiedrībā.

nosacīta iespēja Travian kā nopelnīt naudu

Šāda iespēja Latvijā ir kopš Elektroniskās uzraudzības gadījumā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu var ierosināt agrāk, piemēram, kad notiesātais faktiski ir izcietis ne mazāk kā vienu trešdaļu no noteiktā soda par mazāk smagu noziegumu.

Kas jādara Iesniegums ar lūgumu atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, tostarp ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, notiesātajam jāiesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam, kurš nosūta Valsts probācijas dienestam izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu un uzdod brīvības atņemšanas iestādes amatpersonai sagatavot izziņu par soda izpildes gaitu.

nosacīta iespēja nopelnīt naudu nedēļas laikā

Izziņā iekļauj informāciju, kas raksturo notiesātā uzvedību, iesaisti resocializācijas pasākumos un rezultātus. Valsts probācijas dienests 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to brīvības atņemšanas iestādei.

Šīs iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas to kopā ar notiesātā iesniegumu, izziņu par soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas rajona tiesai, kuras darbības nosacīta iespēja atrodas brīvības atņemšanas iestāde.

nosacīta iespēja lejupslīdes tirdzniecības stratēģija

Nosacīti pirms termiņa atbrīvotajam neizciestās soda daļas laikā jāpilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētie un Valsts probācijas dienesta noteiktie pienākumi, piemēram, jāievēro aizliegums atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā vai aizliegums uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās u. Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais bez attaisnojoša nosacīta iespēja nepilda noteiktos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.

SVARĪGI Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda nepiemēro, ja tas piespriests pilngadīgai personai par sevišķi smagu noziegumu, kas izdarīts pret personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, un ir saistīts ar seksuālu vardarbību.

nosacīta iespēja lūgšanas, lai palīdzētu nopelnīt naudu

Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, var ierosināt, ja tā izcietusi ne mazāk par pusi no piespriestā soda.

raksti