Universitātes, kas māca tirdzniecību. Galerija VAVT

Nāc mācīties Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrā

Kas ir Universitāte un kas tur strādā?

Ekonomikas un vadības fakultāte

Universitāte no vācu: Universität, kas no latīņu: universitas — «kopība» ir autonoma augstākās izglītības bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. Kā radās RTU? Rīgas Politehnikums darbu sāka Veidota pēc tolaik Eiropas modernāko — Cīrihes un Karlsrūes — tehnisko augstskolu parauga.

universitātes, kas māca tirdzniecību

Darbojās kā privātā augstskola, kuru uzturēja Baltijas muižniecība. Tās sastāvā tika izveidotas sešas nodaļas: Inženierzinātņu, Ķīmijas tehniskā, Lauksaimniecības, Mehānikas, Tirdzniecības, Arhitektūras.

To skaidroja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". Grāmatu un studentu apliecību izsniegšana pēc iepriekšējā pieraksta.

No Augstskolā mācījās tikai vīrieši no visas Krievijas impērijas, neņemot vērā tautību, reliģijas un kārtu atšķirības. Studijas bija par maksu, un mācības notika vācu valodā.

Kas ir Universitāte un kas tur strādā?

Uz Rīgas Politehniskā institūta piecu fakultāšu bāzes Nostiprinoties neatkarīgajai Latvijas valstij, Augstskola Savukārt Tas atkal kļuva par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi. Savu pašreizējo nosaukumu Rīgas Tehniskā universitāte ieguva Augstskolā arvien notiek studiju procesa pilnveidošana un modernizēšana, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko universitātes izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs.

RTU ir starptautiski pozitīvi novērtēta un akreditēta Latvijas Augstākās izglītības padomē.

Why does Pakistan Support Azerbaijan against Armenia?

Arī RTU piedāvātās studiju programmas ir izgājušas starptautisko ekspertīzi un ir oficiāli akreditētas. RTU ir deviņas fakultātes: Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Enerģētikas un elektrotehnikas, Elektronikas un telekomunikāciju, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu, Inženierekonomikas un vadības, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas.

Kas ir rektors? Rektors ir augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu.

universitātes, kas māca tirdzniecību

Rektoru tradīcijas nāk no viduslaiku klasiskajām universitātēm, kad to vadītājs bija rektors. Tehniskās universitātes, kas veidojās pēc Eiropas moderno politehnisko augstskolu parauga un bija lietišķas, augstākā amatpersona līdz Kas ir dekāns?

universitātes, kas māca tirdzniecību

Šis jautājums rodas gandrīz universitātes augstskolas pirmajā kursā, jo skolā šāda amata nav. Dekāns ir fakultātes vadītājs, universitātes struktūrvienības vadītājs. Kas ir profesors? Profesors latīņu: professor — «skolotājs, pasniedzējs» ir augstākais augstskolas akadēmiskā personāla zinātniskā darbinieka nosaukums un amats.

Viduslaikos pirmās skolas radās pie klosteriem, kur zinības apguva mūki un topošie garīdznieki. Klostera skolā studēja studere latīņu val. Pie bīskapu baznīcām ierīkoja domskolas.

Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, veic aktuālu zinātniskās pētniecības darbu, sagatavo jaunos zinātniekus — lasa augsti kvalificētas lekcijas un vada pētniecisko darbu. Profesora amats pauž atzinību un augstu vērtējumu cilvēka zinātniskajai darbībai un tirdzniecības iespējas no līmeņiem. Lai kļūtu par profesoru, personai ir jābūt doktora grādam.

  • Kas ir Universitāte un kas tur strādā? | RTU Bērnu un jauniešu universitāte
  • Ārvalstu ekonomiskās aktivitātes vadība 2.
  • Labas idejas, kā nopelnīt naudu
  • Kā mācības notiks Rīgas Stradiņa universitātē un Daugavpils Universitātē / Raksts / ceramicartaward.com

Profesorus amatā ievēl uz noteiktu laiku. Latvijā izdala profesorus un asociētos profesorus. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, profesori un asociētie profesori, sasniedzot pensijas vecumu, var saņemt no augtskolas goda nosaukumu — emeritus profesors.

Pilna laika studijām - 2 gadi Nepilna laika klātienes studijām - 2. Universitātes Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt studējošo analītiski kritisko domāšanu un veicināt interesi par profesionālajā jomā notiekošiem procesiem, aprakstot un analizējot situāciju uzņēmumā un attīstības tendences profesionālajā jomā tirgzinībās un tirdzniecībā, personāla vadīšanā vai grāmatvedībā ; - sniegt vispusīgas un specializētas zināšanas, attīstīt profesionālās prasmes vienā no studenta izvēlētajām studiju programmas specializācijām, panākot atbilstošas sekmes un studiju rezultātus katrā kursā; - attīstīt studējošo iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, piedāvājot profesionālo problēmu risināšanu studiju kursu ietvaros un studiju noslēguma darbā; - attīstīt studējošo komunikācijas un sadarbības prasmes, sekmējot šo prasmju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā. Karjera Studiju programmas absolventi var strādāt par komercdarbības un pārvaldes administrācijas speciālistiem privātā vai sabiedriskā sektora uzņēmumos, kā arī veidot savu uzņēmējdarbību pakalpojumu jomā.

Kas ir semestris?

raksti