Minimālā depozīta iespēja. Depozītu un kredītu iespēja ceramicartaward.com ! | Preiļu novads

Krājkonts+ | Banka Citadele

Rīgā Konstatējošā daļa 1.

minimālā depozīta iespēja

Saeima Maksātnespējas likuma Līdz Maksātnespējas likuma spēkā stāšanās brīdim spēkā esošajā regulējumā par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu tiesā bija noteikta tikai valsts nodevas un citu tiesas izdevumu samaksa. Saskaņā ar jaunā Maksātnespējas likuma Attiecīgi ar prasību iesniegt Depozīta samaksu apliecinošu dokumentu papildināta arī Civilprocesa likuma Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa ir apmierinājusi katras Pieteicējas atsevišķu prasību pret SIA "Jumaks" daļā par darba samaksas piedziņu.

Attiecīgie spriedumi ir stājušies spēkā.

  • Metode, kā ātri nopelnīt naudu
  • Termiņdepozīts Noguldījumu garantijas likums Saskaņā ar LR "Noguldījumu garantiju likumu" ikvienam Latvijas komercbankas, tostarp Swedbank termiņdepozītam, noguldījumam Krājrīka kontā, Pilngadības krājkontā vai norēķinu kontā tiek garantēta atlīdzība noguldījuma apmērā līdz pat EUR vienam noguldītājam.
  • Depozītu un kredītu iespēja ceramicartaward.com ! | Preiļu novads
  • Krājkonts+ | Banka Citadele
  • Depozītu un kredītu iespēja www.
  • Piesaistīt ieguldījumus, izmantojot internetu
  • Kravas automašīnu tirdzniecība

Pieteikumā norādīts, ka SIA "Jumaks" joprojām neesot izmaksājusi darba samaksu, turklāt ar piespiedu izpildes līdzekļiem neesot bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumus par darba samaksas piedziņu. Vienlaikus Pieteicējas lūgušas tiesu atbrīvot tās no tiesas izdevumu nomaksas, kā arī no Depozīta iemaksas, norādot, ka Pieteicējām neesot līdzekļu šādu izdevumu samaksai. Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas Par minēto lēmumu Pieteicējas iesniedza blakus sūdzību, lūdzot šo lēmumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai, jo maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas priekšnoteikums - dokuments, kas apliecina Depozīta iemaksu, - ierobežojot Pieteicējām Satversmes Pieteikuma iesniedzēja pauž viedokli, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes Pieteicējām labvēlīgos tiesas nolēmumus par darba samaksas piedziņu neesot bijis iespējams izpildīt ar piespiedu izpildes līdzekļiem.

Turklāt finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pieteicējām esot liegta arī iespēja iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu attiecībā uz darba devēju.

Sazinies ar mums

Līdz ar to Pieteicējām faktiski vispār tiekot liegta iespēja saņemt ar tiesas nolēmumu piespriesto darba samaksu, kuru parādnieka maksātnespējas procesa gadījumā būtu iespējams izmaksāt no darbinieku prasījumu garantiju fonda turpmāk - Garantiju fonds līdzekļiem atbilstoši likumam " Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā ".

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka tādā veidā apstrīdētās normas ierobežo personu tiesības uz brīvu pieeju tiesai.

minimālā depozīta iespēja

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētajās normās ietvertais ierobežojums attiecībā uz pieeju tiesai neatbilst samērīguma principam. Leģitīmo mērķi - nodrošināt pienācīgu jebkuras juridiskās personas maksātnespējas procesa norisi - esot iespējams panākt ar saudzējošākiem, personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Likumdevējs, uzliekot par pienākumu iemaksāt Depozītu visām personām, tai skaitā arī darbiniekiem, neatkarīgi no to mantiskā stāvokļa, neesot izvērtējis šā pienākuma atbilstību Satversmes Ja nav paredzēta iespēja personu atbrīvot no Depozīta iemaksas, personas pieeja tiesai kļūstot atkarīga no tās finansiālajām iespējām.

Progresīvais depozīts

Pieteikuma iesniedzēja pauž viedokli, ka, ieviešot noteiktus maksājumus, kas nepieciešami, lai persona varētu īstenot savas tiesības uz brīvu pieeju tiesai, likumdevējam bija jāparedz iespēja atbrīvot no Depozīta iemaksas tās personas, kurām nav nepieciešamo finanšu līdzekļu.

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Saeima - uzskata, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes Saeima norāda, ka, pieņemot apstrīdētās normas, notika atteikšanās no valsts finansējuma maksātnespējas procesos.

Tā vietā esot ieviests Depozīts, kuru kā drošības naudu iemaksā maksātnespējas pieteikuma iesniedzējs. Depozīta mērķis esot segt minimālās maksātnespējas procesa izmaksas, ja parādniekam nebūtu pietiekamu aktīvu.

Cenrādis un noteikumi Kas ir Progresīvais depozīts? Progresīvais depozīts ir mūsdienīgs termiņnoguldījuma veids un sniedz Jums iespēju piedalīties starptautiskajos investīciju tirgos, neriskējot ar ieguldīto pamatsummu. SEB banka regulāri piedāvā ieguldījumu iespējas Progresīvajā depozītā: to termiņš, minimālā summa, dalība, garantētie peļņas procenti un bāzes aktīvs tiek noteikti katram atsevišķam piedāvājumam un ienesīgums ir atkarīgs no katrā piedāvājumā noteiktā bāzes aktīva indekss, akcijas, preces vai citi aktīvi vērtības izmaiņām. Ieguldītā kapitāla aizsardzība Ieguldījuma iespējamā peļņa ir saistīta ar finanšu aktīvu cenu izmaiņām tirgos. Ieguldījuma veikšanas brīdī tā nav zināma.

Vēršanās tiesā ar pieteikumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu minimālā depozīta iespēja vienīgais darbinieku tiesību aizsardzības mehānisms gadījumā, kad darba devējs - juridiskā persona - nav izmaksājis darbiniekiem darba samaksu.

Lai panāktu savu tiesību aizsardzību, darbinieki varot vērsties tiesā un, pirmkārt, izmantot Civilprocesa likuma Otrkārt, izmantot Civilprocesa likuma ceturtajā sadaļā paredzēto prasības tiesvedības kārtību. Likumdevējs esot paredzējis vismaz divas tiesiskās aizsardzības iespējas darbiniekiem, kuriem darba devējs nav izmaksājis paredzēto darba samaksu. Abos minētajos gadījumos likumdevējs esot arī paredzējis darbinieku atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.

Saeima uzsver, ka apstrīdētajās normās ietvertais ierobežojums atbilst Satversmes Tas noteikts ar Satversmē un Saeimas kārtības rullī paredzētajā kārtībā pieņemtu un izsludinātu likumu. Ierobežojumam esot leģitīms mērķis - citu cilvēku tiesību aizsardzība, jo Depozīts pildot zināmu "filtra" funkciju un ļaujot atslogot gan tiesu darbu, gan arī maksātnespējas procesu norisi kopumā. Likumdevēja izraudzītais līdzeklis esot piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai. Pirmkārt, tirgus pats finansējot maksātnespējas procesus, un valstij neesot jātērē līdzekļi.

Tādā veidā apstrīdētajās normās ietvertais regulējums veicinot privāto iniciatīvu šajā jomā un ierobežojot valsts līdzdalību privāttiesiskajās attiecībās.

Otrkārt, Depozīts kalpojot kā filtrs, lai sadalītu neaktīvo un maksātnespējīgo uzņēmumu plūsmu starp maksātnespējas procesu un vienkāršoto likvidāciju.

Likumdevējs esot prezumējis, ka maksātnespējas procesa pieteicēji būs gatavi maksāt Depozītu tikai tad, ja būs pietiekami pārliecināti, ka parādniekam būs maksātnespējas procesā atgūstami līdzekļi. Treškārt, Depozīts varot sekmēt kreditoru interesi par to, lai maksātnespējas procesā tiktu atgūti līdzekļi. Pēc Saeimas ieskata, nav nekādu citu līdzekļu, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvēloties pamattiesības tiktu ierobežotas mazāk jūtami.

Apstrīdētās normas, kas paredz Depozīta iemaksu, esot saistītas nevis ar tiesu darbības nodrošināšanai nepieciešamo valsts izdevumu kompensāciju vai personu atturēšanu no vēršanās tiesā ar nepamatotiem pieteikumiem, bet gan ar sprieduma par maksātnespējas procesa pasludināšanu izpildes nodrošināšanu juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas.

Turklāt Depozīta iemaksātājs šo summu saņemot atpakaļ. Saeima vērš uzmanību uz to, ka, atbrīvojot kādu personu grupu no Depozīta iemaksas, ir jārisina jautājums par juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu, ja parādniekam nav līdzekļu. Pieaicinātā persona - Tieslietu ministrija - uzskata, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes Tieslietu ministrija norāda, ka, pieņemot jauno Maksātnespējas likumuminimālā depozīta iespēja jāapsver iespēja izveidot tādu maksātnespējas procesa izmaksu finansēšanas sistēmu, kas spētu funkcionēt ilgtermiņā, turklāt bez valsts budžeta līdzekļu piesaistīšanas.

Tāpēc esot ieviests Depozīts, no kura tiekot segti maksātnespējas procesa izdevumi, ja parādniekam nav līdzekļu. Darbinieku atbrīvošana no Depozīta iemaksas būtu iespējama tikai tad, ja tiktu pārskatīta maksātnespējas procesa finansēšanas sistēma, kurā nepiedalās valsts. Tieslietu ministrija pauž viedokli, ka Maksātnespējas likumā ietvertā iespēja darbiniekiem iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā ir likumdevēja piešķirtā alternatīvā iespēja atgūt nesamaksāto darba algu.

Darbiniekiem esot iespēja savu nesaņemto darba algu, turklāt nemaksājot valsts nodevu, atgūt ar citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, minimālā depozīta iespēja, saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai prasības tiesvedības kārtībā. Tieslietu ministrija uzskata, ka apstrīdētajās normās ietvertais ierobežojums minimālā depozīta iespēja visas intereses, jo paredz, top ātrākais ienākums visi maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēji parādnieks, kreditors, administrators iemaksā Depozītu.

Pieaicinātā persona - valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" turpmāk - Maksātnespējas administrācija - uzskata, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes Maksātnespējas administrācija norāda, ka Depozīts kalpo par līdzekli, lai veicinātu tādu maksātnespējas procesu uzsākšanu, kuros ir iespējams īstenot minimālā depozīta iespēja procesa mērķi - apmierināt kreditoru prasījumus.

Maksātnespējas administrācija Karīna Kravale, Juridiskā departamenta juriskonsulte Depozīta iemaksa kā viens no priekšnoteikumiem fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai veicina tādu maksātnespējas procesu uzsākšanu, kuros ir iespējams īstenot maksātnespējas procesa mērķi - apmierināt kreditoru prasījumus. Atbilstoši Maksātnespējas likuma Fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts izmantojams, lai segtu šajā likumā noteikto administratora atlīdzību.

Depozīta samaksas pienākuma leģitīmais mērķis esot nodrošināt ne tikai jebkura maksātnespējas procesa norisi, garantējot nepieciešamo finansējumu procesuāls ieguvumsbet arī maksātnespējas procesu gan katra atsevišķā procesa, gan visas maksātnespējas jomas efektivitāti, lai šo procesu rezultātā sabiedrība iegūst vislielāko iespējamo labumu.

Minimālā depozīta iespēja administrācija uzsver, ka darbinieku prasījumu apmierināšana no Garantiju fonda nav darba samaksas piedziņas līdzeklis, bet gan sava veida valsts sociālā palīdzība darbiniekam, kuram darba devējs maksātnespējas dēļ nav spējis samaksāt no darba tiesiskajām attiecībām izrietošos maksājumus. Tomēr šī palīdzība darbiniekam tiekot sniegta maksātnespējas procesa ietvaros.

minimālā depozīta iespēja

Līdz ar to esot nepieciešams nodrošināt pienācīgu maksātnespējas procesa finansējumu. Maksātnespējas procesa mērķis esot ne tikai darbinieku prasījumu apmierināšana, bet gan maksimāla visu kreditoru prasījumu izpilde. Tāpēc jebkuram kreditoram arī darbiniekamkurš vēlas iesniegt parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu, lai saņemtu sava prasījuma apmierinājumu, esot jāuzņemas maksātnespējas procesa finansēšanas risks.

Turklāt minimālā depozīta iespēja, kuri vēlas ierosināt sava darba devēja maksātnespējas procesu, esot iespēja apvienoties un iesniegt kopīgu maksātnespējas procesa pieteikumu, tādējādi Depozīta radīto finansiālo slodzi proporcionāli sadalot savā starpā. Pēc Maksātnespējas administrācijas ieskata, darbinieka pienākums iemaksāt Depozītu ir piemērots un samērīgs līdzeklis, kas objektīvi nepieciešams, lai nodrošinātu kreditoru prasījumu apmierināšanu juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Pieaicinātā minimālā depozīta iespēja - Latvijas Republikas tiesībsargs turpmāk - Tiesībsargs - norāda, ka likumdevējs var ierobežot personas tiesības uz brīvu pieeju tiesai, taču šādam ierobežojumam jābūt samērīgam.

Pēc Tiesībsarga ieskata, gadījumos, kad, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt darbiniekiem labvēlīgus tiesas nolēmumus, darbinieku vienīgā iespēja atgūt kaut daļu neizmaksātās darba samaksas ir vērsties Garantiju fondā atbilstoši likumam " Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā ". Savukārt, lai iegūtu naudu no šā fonda, uzņēmumam, no kura darbinieki vēlas piedzīt neizmaksāto darba algu, vajagot būt pasludinātam par maksātnespējīgu.

Vērtspapīri Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma termiņnoguldījumātādēļ vēlamies paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana. Likumā ir noteikts, ka nodoklis par ienākumiem no noguldījuma procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī sākot ar Jūs varat plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu — SEB banka automātiski ieturēs nodokli veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā procentu izmaksas brīdī. Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā bet ne vairāk kā EUR vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.

Tādējādi darbinieki nevarot piedzīt savu nopelnīto darba algu un nevarot arī ierosināt maksātnespējas procesu, jo finansiālu apsvērumu dēļ nevarot atļauties veikt Depozīta iemaksu. Tiesībsargs uzskata, ka prasība samaksāt Depozītu, ja nav paredzēts kompensējošs mehānisms šā maksājuma atcelšanai, atlikšanai vai noteikšanai samazinātā apmērā attiecībā uz personām, kuras to nevar veikt, var mazināt vai pat liegt iespēju šai personu grupai aizstāvēt savas intereses, vēršoties minimālā depozīta iespēja.

Šāds regulējums, ciktāl tas neparedz kompensējošu mehānismu, neatbilstot Satversmes Pieaicinātā persona - Dr.

Irēna Kalniņa - uzskata, ka likumdevējam, minimālā depozīta iespēja normās nosakot Depozīta maksāšanas pienākumu, bija iespēja paredzēt arī saudzējošākus līdzekļus leģitīmā mērķa sasniegšanai, proti, paredzēt iespēju atbrīvot darbiniekus no Depozīta iemaksas vai samazināt tā apmēru. Darbiniekiem, kuri savas intereses var īstenot tikai maksātnespējas procesa ietvaros, bet kuriem nav finansiālu līdzekļu šā procesa ierosināšanai, esot liegtas efektīvas tiesības vērsties tiesā un saņemt darba samaksu.

Tādējādi labums, ko iegūst sabiedrība kopumā, neesot lielāks par indivīda tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto zaudējumu.

minimālā depozīta iespēja

Tā kā likumdevējs, pieņemot apstrīdētās normas, neesot ievērojis samērīguma principu, apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes Secinājumu daļa 8.

Satversmes Analizējot Satversmes Tiesības uz taisnīgu tiesu nozīmē arī to, ka personai ir tiesības uz pieeju tiesai. Ja valstij ir pienākums izveidot neatkarīgas un objektīvas tiesas un pienākums nodrošināt virkni procesuālo garantiju, tad pamatota ir prasība, lai personām tiktu nodrošināta pieeja tiesai un tās varētu izmantot šīs garantijas.

Kā Satversmes tiesa jau ir norādījusi, tad iztiesāšanas procesa taisnīgumam nebūtu nozīmes, ja netiktu nodrošināta šā procesa pieejamība sk.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Tādējādi tiesībās uz taisnīgu tiesu ietilpst arī tiesības uz brīvu pieeju tiesai sk. Satversmes tiesas Apstrīdētās normas noteic, ka, personai, vēršoties tiesā ar pieteikumu par juridiskās personas maksātnespējas atzīšanu, jāiemaksā Depozīts divu minimālo algu apmērā šobrīd - latu.

Nav pamatots nedz Saeimas, nedz Tieslietu ministrijas viedoklis, ka Depozīta iemaksa nav uzskatāma par šķērsli brīvai pieejai tiesai, jo tā mērķis ir saistīts nevis ar tiesu darbības nodrošināšanai nepieciešamo valsts izdevumu kompensāciju vai personu atturēšanu no vēršanās tiesā ar nepamatotiem pieteikumiem kā, piemēram, valsts nodeva vai drošības naudabet gan, lai nodrošinātu sprieduma par maksātnespējas procesa pasludināšanu izpildi.

Satversmes tiesa jau vairākkārt secinājusi, ka dažādu maksājumu ieviešana ierobežo pamattiesības uz brīvu pieeju tiesai sk.

minimālā depozīta iespēja

Bez Depozīta iemaksas nav iespējams ierosināt tiesvedību par juridiskās personas maksātnespējas procesu. Tādējādi pienākums iemaksāt Depozītu, lai varētu iesniegt tiesā pieteikumu, atzīstams par ierobežojumu personas tiesībām uz brīvu pieeju tiesai.

Personas pamattiesību aizsardzība ir viens no demokrātiskas tiesiskas valsts nozīmīgākajiem pienākumiem. Valstij jānodrošina efektīva aizsardzība ikvienai personai, kuras tiesības vai likumiskās intereses ir aizskartas sk. Tāpēc personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana ir līdzeklis šā mērķa sasniegšanai sk. Ja šāds ierobežojums tomēr ir noteikts, tad jāizvērtē, vai tas izdarīts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, vai ierobežojumam ir leģitīms mērķis un vai ierobežojums ir samērīgs ar leģitīmo mērķi minimālā depozīta iespēja.

Maksātnespējas likums tika pieņemts Saeimā

raksti