Matemātiskā stratēģija iespējām

matemātiskā stratēģija iespējām

MK noteikumi Nr. Lielās idejas Matemātikas mācību jomas saturs ir strukturēts 6 lielajās idejās, kas aptver sasniedzamos rezultātus skolēnam šādos saturiskajos laukos: matemātikas valoda; matemātikai raksturīgās stratēģijas un spriešana; skaitļi, darbības ar tiem; algebras elementi un sakarības; figūras; dati un statistikas elementi.

Papildus matemātikas mācību jomai šīs jomas sasniedzamie rezultāti skolēnam ir aktuāli un tiks īstenoti gan dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomā, gan citās mācību jomās un priekšmetos.

matemātiskā stratēģija iespējām

Tādēļ ir svarīgi, ka matemātikas skolotāji sadarbojas ar citiem skolotājiem mācību satura plānošanā. Būtiskākie uzsvari pilnveidotajā mācību saturā un pieejā Ir pārskatīta pieeja atsevišķu satura jautājumu mācīšanā, lai veidotu skolēnos dziļāku izpratni par matemātiskām darbībām piemēram, divām dalīšanas nozīmēm.

Matemātikas saturā tiek iekļauta matemātikai raksturīgu paņēmienu, stratēģiju apguve apzinātā līmenī.

matemātiskā stratēģija iespējām

Piemēram, pilnveidotajā mācību saturā 3. Piemēram, vispirms skolēnam jāizveido izpratne par laukumu un laukuma īpašībām, un tikai pēc tam tiek aprēķināta laukuma skaitliskā vērtība.

PISA Mathematics Framework

Lielāka vērība ir pievērsta matemātikas valodai, izpratnes veidošanai par atsevišķu matemātisko simbolu, apzīmējumu nozīmi.

Atsevišķos satura jautājumos ir mazināta sadrumstalotība.

In Memory of Michael C. Ruppert - Full Interview - \

Piemēram, 4. Vidusskola Skolēnam sasniedzamie rezultāti matemātiskā stratēģija iespējām trīs apguves līmeņos vispārīgais, optimālais, augstākais.

matemātiskā stratēģija iespējām

Vispārīgo līmeni raksturo pamatskolas satura sistematizācija un lietošana jaunās, kompleksās situācijās, kā arī vidusskolas satura kodola apguve, kas tālāk ļaus izdarīt apzinātas izvēles un nepieciešamības gadījumā turpināt matemātikas apguvi optimālajā līmenī.

Optimālo līmeni raksturo izpratnē balstītu elastīgu matemātisko prasmju apguve, daudzveidīga pieredze matemātisko modeļu lietošanā reālos un citu mācību jomu kontekstos.

matemātiskā stratēģija iespējām

Optimālajā līmenī iegūtās zināšanas ir pietiekamas, lai turpinātu tālākās studijas jomās, kurās matemātika nav profilējošs vietne ar tirdzniecības kursiem. Augstāko līmeni raksturo niansēta iedziļināšanās saturā, vispārīgu matemātisko modeļu analīze un lietojums, sistēmiska izpētes un pierādīšanas pieredze; skolēni ierosina patstāvīgu pētījumu un realizē problēmas matemātisko modelēšanu.

Līdztekus tam šajā tematā iegūtās prasmes nepieciešamas sekmīgai tālākai izglītībai un darbībai IT jomā. Piemēram, raksturo datu sadalījumu un to saista ar vidējiem un izkliedes mēriem. Padziļinātajā kursā iekļauti matemātiskās analīzes jautājumi ar mērķi veidot izpratni par atvasinājumu un integrāli, iegūt pieredzi atvasinājuma lietojumam autentisku problēmu risināšanā.

Piemēri Pārskats PISA matemātikas jomas ietvars definē PISA matemātikas novērtēšanas teorētiskos pamatus, kas balstās uz matemātikas kompetences pamatkoncepciju, kura sasaista matemātisko domāšanu ar problēmrisināšanas matemātiskā modelēšana cikla trīs procesiem.

Skola izglītības programmas piedāvājumā var iekļaut vispārīgā līmeņa pamatkursu "Matemātika" vai optimālā līmeņa pamatkursu matemātiskā stratēģija iespējām I". Taču visām skolām noteikti jāpiedāvā skolēnu izvēlei apgūt matemātiku vismaz optimālajā līmenī "Matemātika I".

  • Metodiskie dārgumi
  • Show full item record Abstract Promocijas darbs ir autores oriģināls pētījums laika posmā no
  • Kā nopelnīt naudu un piesaistīt naudu
  • Pilsētas virs iedzīvotāju, izņemto Rīgu, atsevišķā rīcībā.
  • IKT lietojuma iespējas matemātikas mācīšanā skolā
  • Monero uz bitcoin

raksti