Iespējamie darījumi un iespējas

iespējamie darījumi un iespējas

Darba mērķis ir izpētīt Latvijas un Eiropas Savienības līzinga tirgu un dot spriedumu par tā attīstību ietekmējošiem faktoriem; apzināt līzinga kompāniju ietekmējošos riskus un to minimizēšanas iespējas, kā arī atklājot problēmas saistībā ar līzinga darījumu normatīvi tiesiskās likumdošanas regulējuma nepilnībām, izstrādāt priekšlikumus un risinājumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai Latvijā.

iespējamie darījumi un iespējas ienākumi no 13 gadu vecuma internetā

Autors darbā analizē līzinga tirgus attīstības tendences; apzina līzinga kompāniju riskus un tā samazināšanas iespējas; raksturo līzinga darījumu tiesisko nodrošinājumu, atklāj ar to saistītās problēmas un iesaka risinājumus. Atslēgvārdi- līzings-riski, problēmas un iespējamie risinājumi. The goal of Master thesis is to analyze the Latvian and European Union leasing market, and give conclusions about its progressions affected parameter, to gather information about leasing company affected risk and its minimize chance, also find a problems with leasing dealings legislation acts and give suggestions and solutions to work up legal standards in Latvia.

Author in work analyse leasing market tendency and its affect factors; to gather information about leasing company risk and its minimize chance; to describe leasing dealings judicial collateral, to find out problems and give counsel about it.

iespējamie darījumi un iespējas opciju cenu programma

raksti