Etp tirdzniecība.

Dalies Linkedin ES ieņem līderpozīcijas brīvā un godīgā pasaules tirdzniecībā. To uzskatāmi apliecina mūsu daudzās partnerības pasaules mērogā un stingrās saistības daudzpusējā sistēmā, kas nostiprināta Pasaules Tirdzniecības organizācijā PTO.

Brīva un godīga tirdzniecība

Ņemot vērā pašreizējās problēmas, ES ir jāizmanto iespēja aktīvi vērsties pie partneriem visā pasaulē, lai īstenotu mērķtiecīgu tirdzniecības programmu globālā kontekstā. Tirdzniecības politika ir svarīgs pīlārs, kas etp tirdzniecība ārpolitiku, kā arī iekšējo un ārējo drošību, veicinot globālo attīstību un mūsu Eiropas vērtību atspoguļošanu uz globālās skatuves, stiprinot Savienības stratēģiskās partnerības un palīdzot izveidot jaunas alianses.

Vēlamies veidot globalizāciju un iesaistīt iedzīvotājus Pateicoties globalizācijai un atvērtajiem tirgiem, Eiropas Savienībā un citviet pasaulē ir ievērojami uzlabojies dzīves līmenis un mazinājusies nabadzība. Mēs pastāvīgi iesaistāmies ES tirdzniecības politikas veidošanā, lai vienlīdzīgāk dalītos globalizācijas sniegtajās priekšrocībās.

Eiropas uzņēmumi, kas importē un eksportē mūsdienu globālajās vērtību ķēdēs, rada konkurētspēju, darbvietas un izaugsmi, kā arī plašāku izvēli un zemākas cenas patērētājiem, vienlaikus apmierinot mūsu iedzīvotāju vajadzības.

Būdami uzticīgi brīvai, uz noteikumiem un vērtībām pamatotai tirdzniecībai, mēs vēlamies saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, aizsargāt un veicināt mūsu augstos ES standartus kā standartu noteicēji starptautiskās tirdzniecības veidošanā, kā arī sekmēt demokrātijas un cilvēktiesību pamatprincipus savstarpīguma un savstarpēja izdevīguma garā.

Mūsu konkurētspējas un eksporta veicināšana pasaules mērogā etp tirdzniecība būtiska jaunu darbvietu nodrošināšanai. Vienlaikus mēs vienmēr nodrošināsim mūsu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju aizsardzību, kā arī audiovizuālo pakalpojumu izslēgšanu.

Lai iesaistītu iedzīvotājus, aicinām visas iesaistītās puses izstrādāt labāku komunikācijas stratēģiju attiecībā uz Savienības tirdzniecības politiku.

kur nopelnīt naudu

Vēlamies, lai visos sarunu posmos valdītu pārredzamība un atklātība, taču vienlaikus atbalstām konfidencialitāti situācijās, kad tā nepieciešama, lai panāktu optimālu sarunu iznākumu. Tirdzniecības politika ir svarīga Savienības kompetence. Šajā saistībā Eiropas Tiesas Atzinums par Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu BTN ir stiprinājis Eiropas Parlamenta demokrātiski leģitīmo nozīmi un nodrošinājis skaidrību par ES kompetencēm kopumā.

Mūsu grupa atzinīgi vērtē Padomes priekšlikumu par tirdzniecības nolīgumu kopējo turpmāko arhitektūru. Mēs aicinām Komisiju, iesniedzot galīgos nolīgumus parakstīšanai un noslēgšanai, un Padomi, pieņemot lēmumu par turpmāko nolīgumu parakstīšanu un noslēgšanu, pilnībā ievērot kompetenču sadalījumu starp ES un tās dalībvalstīm.

Vēlamies panākt uz vērtībām pamatotu tirdzniecības politiku un veicināt ilgtspējīgu attīstību Mēs vēlamies atbildīgu, uz vērtībām un noteikumiem pamatotu tirdzniecības politiku.

Taču tā nebūtu jānoslogo ar jautājumiem, kas tieši neattiecas uz starptautisko tirdzniecību. Sekmīga ES regulas par spīdzināšanas novēršanu pārskatīšana, jaunā ES regula par konflikta zonās iegūtiem izrakteņiem un joprojām notiekošā ES Regulas par divējāda lietojuma preču eksporta kontroli pārskatīšana palīdzēs stiprināt cilvēktiesības un uzlabojumus uz vietas, vienlaikus novēršot birokrātiju Eiropas uzņēmumiem. Mēs vēlamies veicināt ilgtspējīgu attīstību, apspriežot ekonomisko partnerattiecību binārā opcija, kā izmantot signālus EPNkuros tiek apvienotas gan Eiropas, gan Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu ĀKK intereses un sekmēta attīstība, veicinot reģionālo integrāciju, radot jaunas tirdzniecības un ieguldījumu iespējas, etp tirdzniecība ekonomikas pārvaldību un samazinot nabadzību.

Atbalstām plānus nākamajā daudzgadu finanšu shēmā DFS palielināt pieejamo finansējumu atbilstīgajiem projektiem, lai etp tirdzniecība tirdzniecības apmaiņu ar ES un pilnībā izmantotu šīs shēmas potenciālu, kā arī stimulētu valsts un privātos ieguldījumus, darbvietas un izglītību. ES BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības Etp tirdzniecība nodaļas ir efektīvi instrumenti, kas ļauj veicināt atbilstīgus starptautiskos standartus darba un vides aizsardzībā, vispārēji atspoguļot cilvēktiesību principus un labu etp tirdzniecība, uz dialoga un sadarbības pamata cieši iesaistot pilsonisko sabiedrību.

Pastāvošie TIA nosacījumi ir saistoši un plaši piemērošanas jomā; tie stiprina daudzpusējo sistēmu, un uz tiem attiecas īpašs, savstarpēji atzīts strīdu izšķiršanas mehānisms. Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas neoficiālo dokumentu par to, kā padarīt ES tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļu īstenošanu un izpildi efektīvāku. Paužot atbalstu sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumiem, etp tirdzniecība priekšroku daudzpusējai pieejai Mūsuprāt, daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kas nostiprināta PTO, joprojām ir nenoliedzami labākā sistēma brīvas, godīgas un tiesiskumā balstītas tirdzniecības nodrošināšanai visā pasaulē.

BTN ir nepieciešama, bet tikai otra labākā iespēja. Mēs sagaidām, ka PTO programma tiks izvirzīta pilnā apjomā, vienlaikus saglabājot mūsu augstākos Eiropas standartus visās jomās. Mēs paliekam stingri uzticīgi saistošai strīdu izšķiršanas sistēmai, kā arī neatkarīgai apelācijas institūcijai, kas ir būtiska PTO pienācīgai etp tirdzniecība. Tādēļ esam nobažījušies par nenotikušajām PTO Apelācijas institūcijas sanāksmēm un prasām mūsu starptautiskajiem partneriem atbloķēt jaunu tiesnešu iecelšanas procesu Apelācijas institūcijā.

Vienlaikus esam gatavi turpināt PTO iespējamo uzlabojumu apspriešanu ar mūsu starptautiskajiem partneriem.

Dombrovskis varētu kļūt par jauno ES tirdzniecības komisāru 7. Pēc Fila Hogana atkāpšanās no šī amata Briselē nerimst diskusijas par to, kurš būs nākamais tirdzniecības komisārs. Pašlaik Dombrovskis šos pienākumus pilda uz laiku. Makginesa starp abiem kandidātiem tiek uzskatīta par spēcīgāko. Viņa strādā EP jau kopš

Tādēļ mēs uzskatām neseno politisko vienošanos par ES un ASV tirdzniecības attiecībām par labu pamatu ciešai sadarbībai ar līdzīgi domājošiem partneriem, lai reformētu PTO un risinātu negodīgas tirdzniecības prakses problēmu.

Mēs atbalstām Komisijas ierosinājumu par vispusīgu pieeju PTO darbības modernizēšanai un stiprināšanai būtiskajās jomās, tostarp par jaunajiem noteikumiem, lai risinātu tādas aktuālās problēmas kā rūpnieciskās subsīdijas, intelektuālais īpašums un tehnoloģiju piespiedu nodošana, kā arī par jaunu pieeju attīstībai. Vēlamies piešķirt jaunu redzējumu mūsu spēcīgajām transatlantiskajām saitēm Amerikas Savienotās Valstis ir ES svarīgākais stratēģiskais partneris. Mums ir kopīgas vērtības un visintegrētākās ekonomiskās attiecības pasaulē.

Brīva tirdzniecība darbavietu un labklājības radīšanai

Patlaban notiekošās pārmaiņas starptautiskajā sistēmā un problēmjautājumi, ar ko saskaramies, vēl vairāk akcentē to, kāda ir transatlantiskās partnerības nozīme miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanā. Pēc sarunu par Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerību TTIP iesaldēšanas mums ir jārada jauns stimuls mūsu partnerībai, lai kopīgi veidotu Mēs piekrītam bažām par jaudas pārpalikumu galvenajās nozarēs pasaules mērogā, lai nodrošinātu darboties spējīgu starptautisko tirdzniecības sistēmu, inovāciju un etp tirdzniecība izaugsmi.

Tādēļ ir svarīgi, ka ES un ASV turpina strādāt kopīgi un paplašina sadarbību daudzos forumos, tostarp Pasaules forumā, tiecoties rast kopīgus pamatus savstarpējas intereses tirdzniecības jautājumos un novērst negatīvu ietekmi uz transatlantiskajām attiecībām nākotnē. Uzskatām, ka pašreizējās ASV administrācijas vispārēji piemērotie importa tarifi tēraudam un alumīnijam ir neatbilstīgs pārmērīgas jaudas problēmu risināšanas līdzeklis.

Mēs stingri atbalstām Komisiju, kas vēlas nodrošināt, ka ES intereses tiek pilnībā aizsargātas — arī attiecībā uz visām citām protekcionisma rakstura darbībām, tostarp tām, kas apšauba kopējo lauksaimniecības politiku un notiekošo izmeklēšanu par iespējamiem tarifiem autobūves nozarē. Ņemot vērā politisko vienošanos, mēs mudinām abas puses strādāt pie risinājuma, lai novērstu tarifu problēmu un atturētos no jaunu tarifu piemērošanas. Atbalstām ciešākas tirdzniecības attiecības ar partneriem austrumu kaimiņvalstīs Mēs apzināmies, cik svarīgi ir izveidot stabilas, demokrātiskas un plaukstošas attiecības ar Eiropas austrumu kaimiņvalstīm, un atbalstām padziļinātus un etp tirdzniecība brīvās tirdzniecības nolīgumus DCFTAkas piedāvā mūsu sadarbībai gatavajiem partneriem austrumu partnerībā AP sistēmu tirdzniecības attiecību modernizēšanai un ekonomiskajai attīstībai.

Prasām ātri un pilnībā īstenot ES asociācijas nolīgumus ar Etp tirdzniecība, Moldovu un Ukrainu, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecības pīlāriem. Vēlamies padziļināt ES tirdzniecības sarunas ar Vidusjūras reģiona valstīm Eiropas Savienības tirdzniecībai ar Vidusjūras reģiona valstīm ir labas izredzes. Atbalstām to, ka ar atsevišķām Vidusjūras reģiona valstīm tiek sāktas sarunas par DCFTA un turpinātas diskusijas par tehnisku un ar tarifiem nesaistītu šķēršļu likvidēšanu, īpašu uzmanību pievēršot mūsu standartiem un paaugstināta riska produktiem piemēram, lauksaimniecības produktiem.

Atzinīgi vērtējam ES un Kanādas tirdzniecības nolīguma CETA ratifikāciju Uzskatām, ka CETA ratifikācija un tā papildu nosacījumu stāšanās spēkā ir jaunākais piemērs abpusēji izdevīgam tirdzniecības nolīgumam un turpmāko nolīgumu plānam. Laikā, kad pieaug protekcionisms, CETA ratifikācija raida skaidru signālu pasaulei, ka mēs esam uzticīgi uz noteikumiem pamatotai atvērtai tirdzniecībai un veidojam globalizāciju, nosakot mūsu noteikumus un standartus.

Muzeju naktī pirmo reizi durvis vēra Ministru kabinets

Nolīgums stiprina ES transatlantiskās saites ar mūsu ilgstošo sabiedroto Kanādu. Atbalstām aktīvāku un atjauninātu tirdzniecības politiku ar Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm Tirdzniecības attiecības ar Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm beidzot ir nonākušas ES prioritāšu sarakstā, un tas ir redzams, aplūkojot reģionālo nolīgumu sistēmu.

Atzinīgi vērtējam Centrālamerikas asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra stāšanos spēkā, kā arī tirdzniecības nolīguma ar Kolumbiju un Peru provizorisku piemērošanu, kopš Uzskatām, ka BTN stāšanās spēkā ar 14 Karību jūras etp tirdzniecība valstīm ir svarīgs solis ceļā uz reģionālās integrācijas saglabāšanu un veicināšanu.

  • Bitkoina galds
  • Ko darīt, lai pensionārs iegūtu papildu ienākumus

Aicinām ātri noslēgt notiekošās sarunas par asociācijas nolīguma ar Čīli modernizēšanu un atzinīgi etp tirdzniecība sarunu pabeigšanu par vispusīgu ES nolīguma ar Meksiku atjaunināšanu.

Līdzsvarota nolīguma sekmīga noslēgšana varētu arī palīdzēt novērst pašreizējos pārmērīga apjoma tirdzniecības šķēršļus, jo īpaši augstos tarifus, importa sarežģītību un subsīdijas reģionā. Esam pārliecināti, ka kopumā pastāv lielas iespējas izveidot pilnīgu Eiropas un Latīņamerikas starpreģionālo partnerības telpu, kuras pamatā būtu ar PTO saderīgs reģionālisma modelis uzticēšanās un savstarpēja izdevīguma garā.

Vēlamies līdzvērtīgus konkurences apstākļus attiecībās ar Ķīnu Ķīna ir viena no lielākajām pasaules ekonomikām.

apmaksāti tirdzniecības kursi

Tās milzīgie iekšējās attīstības apmēri piedāvā nozīmīgas iespējas mūsu eksportētājiem un ieguldītājiem. ES ir Ķīnas lielākā tirdzniecības partnere, un Ķīna ir mūsu otrā lielākā tirdzniecības partnere, ko pārspēj tikai ASV. Pēdējos gados ir ārkārtīgi palielinājusies preču tirdzniecība ar Ķīnu, strauji pieaugot ES eksporta apmēram; tomēr tiek regulāri konstatēts, ka Eiropas Savienībai ir ievērojams tirdzniecības deficīts.

Tas zināmā mērā ir tādēļ, ka joprojām pastāv nepamatoti ar tarifiem nesaistīti tehniski šķēršļi un savstarpīguma trūkums. Lai nodrošinātu mūsu ekonomiskās partnerības ilgtspējību, etp tirdzniecība ir pakāpeniski jānovērš.

Ciktāl pastāv negodīga tirdzniecības prakse, mēs aicinām turpināt stingri piemērot ES tirdzniecības aizsardzības etp tirdzniecība un jauno antidempinga metodoloģiju.

Tomēr ES ir apņēmusies liberalizēt tirdzniecības attiecības ar Ķīnu, pamatojoties uz taisnīgiem nosacījumiem un pilnībā ievērojot PTO noteiktās saistības.

Kā internets var padarīt naudu no mājas dienas aprūpes Bināro opciju tirdzniecība ar zemu pirkšanas līmeni Tomēr, kas Bitcoins valor investīcijas Mašīnmācība 9.

Tikmēr atbalstām un pievēršam lielu uzmanību pašlaik notiekošajām sarunām par vispusīgu ES un Ķīnas ieguldījumu nolīgumu, kura mērķis ir izveidot drošāku tirgus ilgtermiņa pieejamības tiesisko regulējumu.

Šajā kā noteikt tendenču līniju diagrammā mūsu prioritātes joprojām ir savstarpīguma veicināšana, vienlīdzīgu konkurences nosacījumu izveide, pārmērīgas jaudas zvejnieku stratēģija bināro opciju pārskatiem risināšana un nediskriminējoša attieksme pret uzņēmumiem un investoriem.

Šo sarunu progress un progresīva citu nepamatotu un ar PTO nesaderīgu tarifu un beztarifu robežu likvidēšana raidīs stingru signālu attiecībā uz Ķīnas lomu globālajā ekonomikā. Mēs mudinām pārredzamāk pārvaldīt Etp tirdzniecība pieņemto iniciatīvu "Viena josla, viens ceļš" un atzinīgi vērtējam ES un Ķīnas savienojamības platformas izveidi. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka ES ir vienota nostāja tās attiecībās ar Ķīnu un ka iespējamie divpusējie projekti atbilst kopējai ES pieejai.

Taisnīguma aizstāvība mūsu tirdzniecības attiecībās

Mēs atbalstām sarunu sākšanu par divpusēju ieguldījumu nolīgumu ar Taivānu un aicinām Komisiju pabeigt sagatavošanās darbu, lai iespējami drīz oficiāli uzsāktu sarunas. Atbalstām jaunu stratēģiju Centrālāzijai Atbalstām Centrālāzijas valstu panākto progresu partnerības nolīgumos ar ES, jo tās ir kļuvušas par būtiskiem partneriem.

Uzsveram, cik svarīgs ir priekšlikums jaunai stratēģijai līdz Tas noteiks miljonu iedzīvotāju ekonomisko zonu, kuras vērtība ir vairāk nekā 30 procenti no globālā IKP. EPN pavērs milzīgas tirgus iespējas abām pusēm, stiprinot sadarbību vairākās jomās, apstiprinot to saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, un pirmo reizi ietverot īpašas saistības attiecībā uz Parīzes klimata nolīgumu.

kā izmantot plakanu binārajās opcijās

raksti