Aprīkojuma iegādes iespēja

aprīkojuma iegādes iespēja

Print Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus.

Jāņem vērā, ka šīs summas noteikšanai netiek ņemti vērā izdevumi, kas saistīti ar automobiļa obligāto ikgadējo apkopi. UIN 50 eiro apmērā UIN likumā tiek noteikts jauns nosacījums, kad nodokļa maksātājam jāveic minimālais UIN maksājums 50 eiro apmērā — 50 eiro nodokli par pārskata gadu maksā, ja nodokļa maksātājs gada laikā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas mazāk nekā eiro apmērā.

Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu Lazdukalna saieta namā. Ieviešot modernās tehnoloģijas skatuves aprīkojumā tiks dota iespēja pilnveidot Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos pasākumu organizēšanu.

aprīkojuma iegādes iespēja

Šis aprīkojums ir nozīmīgs katrā organizētajā pasākumā. Ar projekta palīdzību ir iegādāta un uzstādīta gaismu sistēma skatuves apgaismojumam, iegādāts un uzstādīts skatuves vizuālais ietērps: aizkari, sofītes, kulises, kas aprīkojuma iegādes iespēja pievilcīgu skatuvi un dod iespēju organizēt kvalitatīvākus pasākumus, līdz šim skatuvei tos nebija. Pēc šāda aprīkojuma jau sen bija ļoti liela nepieciešamība, diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visu nepieciešamo iegādāties, taču pateicoties projektam un pašvaldības līdzfinansējumam ir izdevies iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu.

Vidzemes stāsti 2017 - ALŪKSNES NOVADS

Līdz ar to uzlabojās darba apstākļi un darba iespējas Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizācijā. Rodoties iespējai Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Šis projekts bija nepieciešams gan saieta nama pasākumiem, gan skolas pasākumu dalībnieku vajadzībām.

aprīkojuma iegādes iespēja

Taču mūsu novada daudzveidīgiem pasākumiem bagātā kultūras dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī tehniskā aprīkojuma nepieciešamībai. Šis projekts dod iespēju iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei aprīkojuma iegādes iespēja uzstādīšanai un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai vietējiemiedzīvotājiem.

Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis sasniegts- iegaādāts un uzstādīts skatuves aprīkojums Lazdukalna saieta namā.

aprīkojuma iegādes iespēja

Paldies Balvu rajona partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā.

PIK ir iekārta, kas nodrošina, lai ziņas, raidījumi un pārējais saturs sasniegtu ekrānus. Ja šī iekārta nedarbotos, tad redzētu tikai melnu ekrānu. LTV pagājušā gada

Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir visi interneta ienākumu noslēpumi, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu skatuves aprīkojumā. Lai iegādātais aprīkojums kalpo ilgi un uzlabo mūsu kultūras organizācijas apstākļus.

Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi — gan pašdarbnieki, gan skatītāji.

aprīkojuma iegādes iespēja

Rugāju novada domes kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.

raksti