Aizdevuma līgums un iespēja, Aizdevuma līguma noteikumi/ 01.04.2020

Aizdevuma līguma noteikumi un lietotie termini. | ceramicartaward.com

Aizdevuma līguma vispārīgie noteikumi 1. Līgumā lietotie termini 1. Aizņēmējs — fiziskā persona, vecumā no 20 līdz 75 gadiem, ar kuru Aizdevējs ir noslēdzis Līgumu un kura ir saņēmusi Aizdevumu; 1. Aizdevums — naudas summa, ko Aizdevējs aizdod Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un pamatojoties uz Aizņēmēja pieteikumu; 1. Pieteikums — Aizdevējam elektroniski iesniegts Aizņēmēja pieteikums par Aizdevuma izsniegšanu; 1.

Internetbanka — elektroniska kredītiestādes datu apmaiņas un maksājumu sistēma, kuru izmantojot Aizņēmējs ļauj Aizdevējam noskaidrot savu identitāti, un kura ļauj Aizņēmējam veikt attālinātos maksājumus; 1. Reģistrācijas maksājums — maksa ne mazāk kā EUR 0,01 viens eiro cents apmērā, ko saskaņā ar šī Līguma 3. Gadījumā, ja tiek veikta e- autentifikācija, šāda maksa netiek piemērota; 1.

Kā izvairīties no “sasistas siles”, noformējot naudas aizdevumu? - LV portāls

Procentu likme — Aizdevuma procentu likme, kura tiek piemērota Aizdevumam un kuru, izteiktu Komisijas veidā, Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu; 1.

Komisija — maksa, ko Aizņēmējs saskaņā ar piemērojamo Procentu likmi maksā Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu; 1. Atmaksas grafiks — Aizdevēja sastādīts grafiks, kurā noteikti Aizdevuma un Komisijas maksāšanas termiņi un apmērs; 1.

Atmaksas termiņš — termiņš, līdz kuram Aizņēmējam ir pilnībā jāatmaksā Aizdevējam Aizdevums un Komisija; 1. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija — saskaņā ar GPL — gada procentu likme. Aizdevuma kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no piešķirtā Aizdevuma kopējās summas; 1. Trešā persona — jebkura persona, kas nav šī Līguma puse; 1.

Aizdevēja Bankas konts — Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Atmaksas grafikā; 1.

Vai mums ir iespēja izdzēst internetā atrodamo informāciju par sevi?

Līguma priekšmets 2. Ar šo Līgumu Aizdevējs izsniedz, bet Aizņēmējs pieņem un apņemas atmaksāt Aizdevumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs apstiprina Aizdevuma izsniegšanu, nosūtot Aizņēmējam īsziņu un e-pastu par aizdevuma izsniegšanas apstiprinājumu.

Aizdevuma līgums - viss, kas jums jāzina

Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Aizņēmēja reģistrācija, Pieteikuma iesniegšana 3. Lai pieteiktos Aizdevuma saņemšanai, Aizņēmējam ir jāveic reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu Mājas lapā. Reģistrējoties Aizņēmējs norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru personas identitātes noteikšanai, saziņai un kredītspējas izvērtēšanai saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Lai apstiprinātu reģistrāciju, ir jāveic reģistrācijas maksājums no Aizņēmēja norēķinu konta: 3.

Kredīta summa un izmaksas summa Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku p;ārstāvju pienākumus; Tiesisko regulējumu patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu.

Reģistrācijas maksājums ir veicams uz Aizdevēja norēķinu kontu, kas norādīts Aizņēmējam nosūtītajā Aizdevēja e-pastā; 3.

Reģistrācijas maksājumam ir jābūt vienādam vai lielākam par 0. Reģistrācijas maksājums Aizņēmējam netiek atmaksāts. Ja reģistrācija nav veikta atbilstoši Līguma 3. Aizņēmējs apzinās, ka veicot reģistrēšanos, lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, tiek noslēgts distances līgums, kuram ir tāds pats spēks kā rakstiski noslēgtam darījumam, un tam ir tādas pašas tiesiskās sekas kā drukātam un parakstītam dokumentam.

Slēdzot aizdevuma līgumu pie notāra, tiek izslēgta iespēja, ka aizdevuma līgums ir sastādīts vienas puses interesēs. Notārs kā augsti kvalificēts jurists un neitrāla persona izskaidros pusēm to tiesības un pienākumus un visus līguma nosacījumus, lai likumu nezināšana līgumslēdzējām pusēm nenāktu par sliktu.

Pieteikuma iesniegšana un Aizdevuma izsniegšana 4. Apstiprinot reģistrāciju, Aizņēmējs iesniedz Pieteikumu Aizdevuma saņemšanai, savukārt Aizdevējs sniedz Aizņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, tostarp informē Aizņēmēju par GPL.

Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apstiprina savas sniegtās informācijas pareizību un apliecina, ka piekrīt Līguma noteikumiem. Aizdevējs patur tiesības piešķirt mazāku Aizdevumu vai nepiešķirt to, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli, par piešķiramo Aizdevuma summu un Atmaksas grafiku vienojoties ar Aizņēmēju.

Aizdevuma līgums – viss, kas jums jāzina par aizdevuma līgumu

Informācija par Pieteikuma izskatīšanas procesa rezultātiem un apstiprinājums, Aizdevuma piešķiršanas gadījumā, tiek nosūtīts īsziņas veidā uz Aizņēmēja norādīto mobilā tālruņa numuru. Pēc Līguma Speciālo noteikumu apstiprināšanas, Aizdevēja izsūtītas apstiprinošas īsziņas par Aizdevuma piešķiršanu, Aizdevējs apņemas pārskaitīt Aizdevumu uz Aizņēmēja norēķinu kontu, no kura tika veikts reģistrācijas maksājums vai kas tika norādīts Pieteikuma anketā.

Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu ir saņēmis. Puses vienojas, ka Aizdevējs nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis: 4. Aizdevuma procenti, komisija, termiņš un atmaksas kārtība 5.

Aizdevējs, atkarībā no Aizdevuma apmēra un Atmaksas termiņa, Aizņēmējam izsniegtajam Aizdevumam piemēro Procenta likmi, kas tiek izteikta kā Komisija. Ja Aizņēmējs neveic Aizdevuma un Komisijas atmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus. Nokavējuma procentu apmērs ir 0,1 procentpunkts virs aizdevuma procentu likmes dienā no laikā nesamaksātās kopējās aizdevuma summas par katru nokavēto dienu.

Ja Aizņēmējs neveic kredītlīnijas summas un Komisijas atmaksu maksājuma grafikā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 0. Ja Aizņēmējs saskaņā ar maksājuma grafiku kavē 2 divus maksājuma termiņus pēc kārtas, Aizdevējam ir tiesības pieprasīt kredītlīnijas summas atmaksu pilnā apmērā. Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu Līgumā noteiktajā apmērā un termiņos.

Par Aizdevuma atmaksas dienu uzskatāms datums, kurā Aizdevums pilnā apmērā ir saņemts Aizdevēja norēķinu kontā. Aizdevuma atmaksu Aizņēmējs veic tādā valūtā, kādā Aizdevējs piešķīris Aizdevumu.

aizdevuma līgums un iespēja

Ja Aizdevējs saņem Aizdevumu vai tā daļu citā valūtā, tad visas ar valūtas konvertāciju saistītās Aizdevēja izmaksas sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs apzinās, ka valūtas maiņas kurss ir mainīgs un atšķirīgs dažādām iestādēm, par to var piemērot atsevišķu komisiju. Aizdevējs ieskaita Aizņēmēja ieskaitītos naudas līdzekļus saistību izpildei šādā secībā: 5. Nenomaksātie procenti; 5. Ja Aizņēmējs, atmaksājot Aizdevumu, atmaksā lielāku summu par kopējo summas apmēru, Aizdevuma līgums un iespēja ir tiesības pieprasīt Aizdevējam atmaksāt pārmaksātos naudas līdzekļus, kurus Aizdevējs pārskaita uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu 3 trīs darba dienu laikā no attiecīga rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas.

Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Aizdevumu pilnībā vai daļēji aizdevuma līgums un iespēja noteiktā termiņa. Par pirmstermiņa Aizdevuma atmaksas tiesību izlietošanu un pirmstermiņa atmaksu, Aizņēmējs vismaz 1 vienu darba dienu iepriekš informē Aizdevēju, saskaņojot atmaksājamās summas apmēru. Ja Aizdevējs ir nosūtījis Kā efektīvi tirgot iespējas parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par Aizņēmēja saistību izpildes kavējumu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar šādas vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam, EUR 7,- apmērā par katru šādu vēstuli.

Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana 6. Lai pagarinātu Atmaksas termiņu, Aizņēmējam un Aizdevējam ir jāvienojas par Līguma speciālo noteikumu grozījumiem, nosakot jaunu Aizdevuma atmaksas termiņu. Par šajā punktā minēto Līguma speciālo noteikumu grozīšanu Aizņēmējs veic vienreizēju samaksu Pagarināšanas maksakas tiek noteikta atbilstoši pagarināšanas termiņam vienojoties ar Aizdevēju. Pieteikties Atmaksas termiņa pagarināšanai, saskaņot Pagarināšanas maksas apmēru un pagarināšanas termiņu Aizņēmējs var savā Klienta profilā Mājas lapā vai telefoniski sazinoties ar Aizdevēju.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadlīnijas Nr. Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīnijas Šīs vadlīnijas ir izstrādātas sadarbībā ar Pasaules Bankas ekspertiem tehniskās palīdzības programmas ietvaros, ņemot vērā starptautisko, kā arī jau šobrīd Latvijas banku īstenoto labāko praksi.

Aizdevējs ieraksta visas telefonsarunas ar Aizņēmēju. Atmaksas termiņa pagarināšana stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs ir saņēmis Pagarināšanas maksu Aizdevēja norēķinu kontā.

Ar Pagarināšanas maksas samaksu, Aizņēmējs apstiprina jaunos Līguma speciālos noteikumus.

Kas jāņem vērā, slēdzot aizdevuma līgumu - LV portāls

Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam apstiprinājumu par Atmaksas termiņa pagarināšanu ar īsziņas un e-pasta starpniecību. Jaunais Atmaksas grafiks Aizņēmējam pieejams Klienta profilā Mājas lapā.

Pagarināšanas maksa netiek atskaitīta no Aizdevuma summas. Atteikuma tiesības 7. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 četrpadsmit dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, iesniedzot vai nosūtot iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu ierakstīta sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi.

Ja Aizņēmējam nav iespējams nosūtīt rakstisku iesniegumu, tam ir iespēja to nosūtīt Aizdevējam elektroniski ar e-pasta starpniecību uz info crediton. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma 7.

Aizdevuma līguma noteikumi/ 01.04.2020

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma un Komisijas samaksu Aizdevējam. Aizdevēja tiesības un pienākumi 8. Aizdevēja pienākumi: 8. Savlaicīgi piešķirt Aizdevumu pēc tam, kad Aizdevējs noslēdzis Līgumu; 8.

Pakalpojumu sniegšanas kārtības maiņas, Aizdevēja vai tā maksājuma kur nopelnīt naudu jaunam pārim internetā rekvizītu maiņas gadījumā, sniegt informāciju Mājas lapā; 8.

Segt izmaksas par Aizdevuma ieskaitīšanu Aizņēmēja bankas kontā; 8. Izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un administrēt parādu. Aizdevēja tiesības: 8. Bez Aizņēmēja piekrišanas aizdevuma līgums un iespēja Trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus, tostarp veikt prasījuma tiesību cesiju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī piesaistīt Trešās personas aizdevuma līgums un iespēja maksājumu piedziņai, atbilstoši Līgumam; 8.

Pamatojoties uz līgumiem ar Trešajām personām, pārdot vai nodot trešajām personām Aizdevēja tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma, un nodot atbilstošos Aizņēmēja vai Pārstāvja personas datus; 8. Lai nodrošinātu maksājumu izpildi un uzskaiti, sniegt nepieciešamos Aizņēmēja datus maksājumu iestādēm, ciktāl tas nepieciešams maksājumu veikšanas, uzskaites un administrēšanas nolūkiem; 8. Pēc saviem ieskatiem mainīt un izvietot Mājas lapā pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību; 8.

Piemērot atlaidi Komisijai, daļēji vai pilnībā dzēst Aizdevumu; 8.

aizdevuma līgums un iespēja

Vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam tūlītēju Līgumā noteikto parāda atmaksas izpildi pirms termiņa, ja: 8. Pret Aizņēmēju tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi; 8.

Parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz Aizdevuma apmēru, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa. Ja Aizdevējs, atbilstoši Līguma 8. Šādā gadījumā Aizņēmējam jāizpilda savas saistības pret Aizdevēju 7 septiņu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Aizņēmēja tiesības un pienākumi 9. Aizņēmēja pienākumi: 9. Savlaicīgi atmaksāt piešķirto Aizdevumu un visas ar tā piešķiršanu un lietošanu saistītās izmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā; 9.

Nenodot trešajām personām Aizdevēja piešķirtos vai Aizņēmēja izveidotos un Aizdevēja apstiprinātos identitātes apliecināšanas līdzekļus; 9. Nekavējoties informēt Aizdevēju, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi Aizņēmēja identitātes apliecināšanas līdzekļi; 9.

  • Lejuplādēt PDF failu 1.
  • Aizdevuma līguma noteikumi un lietotie termini. | ceramicartaward.com

Bez Aizdevēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nenodot Trešajām personām Līgumā noteiktās un izrietošās Aizņēmēja tiesības un pienākumus; 9. Ja Aizņēmējs aizmirst vai nozaudē paroli, informēt par to Aizdevēju; 9. Segt parāda atgūšanas izmaksas, ja tādas rodas par Parāda piedziņu, veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja norādīto bankas kontu; 9. Gadījumā, ja tiek mainīta Aizņēmēja adrese, e-pasta adrese, telefona numurs vai cita svarīga informācija, Aizņēmējs ne vēlāk kā 5 piecu darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas, rakstveidā vai ar e-pasta starpniecību informē par to Aizdevēju.

Aizņēmēja tiesības: 9.

Kā izvairīties no “sasistas siles”, noformējot naudas aizdevumu?

Izmantot atteikuma tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā; 9. Pieprasīt no Aizdevēja rakstveida izziņas par esošajām Aizņēmēja saistībām vai par citu Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēju saskaņā ar Aizdevēja Mājas lapā norādīto cenrādi; 9.

aizdevuma līgums un iespēja

Veicot Aizdevuma atmaksu pirms noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir tiesības uz taisnīgu izmaksu piemērošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Lietošanas procenti tiek piemēroti par laika posmu līdz dienai, kurā Aizņēmējs pilnībā atmaksā Aizdevumu; 9.

aizdevuma līgums un iespēja

Atmaksāt Aizdevumu vai tā daļu pirms termiņa Līgumā minētajā kārtībā; 9. Bez maksas elektroniski saņemt Aizdevuma atmaksas grafika tabulu un informatīvu izziņu par aktuālo saistību apmēru.

Kas jāņem vērā, slēdzot aizdevuma līgumu

Citi noteikumi Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, streikus, kara darbību, dabas katastrofas, kuras Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības.

Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs paziņojumus sūtīs ar pasta vai elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne un šādā veidā un laikā nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu: Pa pastu nosūtītā korespondence, septiņu darba dienu laikā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu; Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 96 deviņdesmit sešas stundas; Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 trīsdesmit sešas stundas.

  1. Veidi, kā ātri nopelnīt
  2. Ienesīgu bināro opciju stratēģiju video
  3. Parasti naudas aizdošana ir vienošanās starp paziņām, neformālā gaisotnē norunājot atdošanas termiņu un citus nosacījumus.
  4. Skatīties, kā jūs varat ātri nopelnīt naudu
  5. Это была игра.

Aizņēmējam, sūtot Aizdevējam paziņojumus, nepārprotami jānorāda sava identitāte, citādi nosūtītie paziņojumi netiks uzskatīti par saņemtiem. Uzņemoties jaunas saistības pret Aizdevēju vai mainot jau esošās, Aizņēmējs no jauna iepazīstas ar Mājas lapā esošajiem Līguma noteikumiem to attiecīgajā datumā spēkā esošajā redakcijā. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar šo Līgumu, risināmi Pušu savstarpēju sarunu ceļā.

aizdevuma līgums un iespēja

Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 trīsdesmit dienu aizdevuma līgums un iespēja no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā, Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Aizņēmējam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Puses vienojas, ka šī Līguma aizdevuma līgums un iespēja tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

Aizņēmējs apliecina, ka apzinās visus šajā līgumā noteiktos pienākumus, tiesības un atbildību.

raksti