100. iespējas. "100 iespējas", SIA

100. iespējas

100. iespējas

Detalizēta informācija Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"" institucionālo kapacitāti, piesaistot jaunus biedrus, organizējot informēšanas un publicitātes pasākumus, organizējot konsultācijas un pozitīvas pieredzes pārņemšanas pasākumus, iegādājoties biroja tehniku, veidojot jaunus sadarbības tīklus un kontaktus.

Biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio" ilgtermiņa mērķi ir vērsti uz aktīvo sieviešu iesaisti organizācijā, nodrošinot pozitīvo piemēru nodošanu, jauno uzņēmēju konsultatīvo atbalstu, izpratni un aktīvu iesaisti ES struktūrfondu, atbalsta programmu sagatavošanā un īstenošanā.

100. iespējas

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijai piesaistīti 7 jauni biedri, noorganizētas 2 tematiskas tikšanās biedrības pārstāvēm, 100. iespējas un ieinteresētajām personām, sniegtas ~80 konsultācijas projektu vadības un organizācijas brieduma novērtēšanas jomā, notikusi 1 pieredzes apmaiņas vizīte, iegādāta biroja tehnika 2 datori, fakss, kopētājs, printeris, projektors, fotoaparātsizveidota biedrības mājas lapa www.

Prioritāte: 7.

100. iespējas

Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība Mērķa grupa: NVO.

raksti